شماره نظام پزشکی : 36572
مریم طباطباییان بورد تخصصی جراحی عمومی، جراحی پستان
شنبه از ساعت 11 الی 13 بعد از ظهر و 16 الی 21 شب/ یکشنبه از ساعت 11 الی 13 بعد از ظهر/ چهارشنبه از ساعت 11 الی 13 بعد از ظهر و 16 الی 21 شب