شماره نظام پزشکی : 123456
شراره ضرابی روانشناس بالینی
شنبه ها ازساعت 8 الی 13 بعد از ظهر چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 21 شب