شماره نظام پزشکی : 56123
زهره ظاهرنیا متخصص جراحی عمومی، جراحی پستان
دوشنبه از ساعت 16 الی 21 شب/ سه شنبه از ساعت 10 الی 13 بعد از ظهر