شماره نظام پزشکی : 63780
زهرا روانخواه پزشک غربالگری
سه شنبه ها از ساعت 16 الی 21 شب