شماره نظام پزشکی : 63780
زهرا روانخواه متخصص جراحی عمومی
یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16 الی 21 شب