شماره نظام پزشکی : 74346
الهام معظم متخصص پزشکی اجتماعی، مشاوره پیشگیری از سرطان و تعیین ریسک سرطان
یکشنبه ها از ساعت 16 الی 21 شب