شماره نظام پزشکی : 58587
رویا انصاری متخصص لنف ادم
سه شنبه ها از ساعت 16 الی 20 شب