در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 50112

شهلا آسترکی

متخصص جراحی عمومی

شنبه ها از 9:00 صبح الی 12:00 ظهر