در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 50112

شهلا آسترکی

متخصص جراحی عمومی

شنبه ها 12:00-9:00