در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 118442

پوریا عادلی

متخصص رادیوتراپی، آنکولوژی

شنبه ها از ساعت 19الی 21 شب