در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 58587

رویا انصاری

متخصص لنف ادم

با هماهنگی کلینیک آناهید شماره تماس:03136066/ 4-35548123-031 نشانی:فاز یک،طبقه دو


کلینیک آناهید
فاز یک، طبقه دو
شماره های تماس:4-35548123-031 و 36066-031
بیمه های طرف قرارداد:بانک تجارت،آزاد
کلینیک آناهید
فاز یک، طبقه دو
شماره های تماس:4-35548123-031 و 36066-031
بیمه های طرف قرارداد:بانک تجارت،آزاد