در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 36572

مریم طباطبائیان

بورد تخصصی جراحی عمومی، جراحی پستان

یکشنبه ها 15:00-9:00 و چهارشنبه ها 17:00-9:00


متقاضیانی که نیاز به جراحی زیبایی سینه دارند از نوبت های روز دوشنبه استفاده نمایند.
متقاضیانی که نیاز به جراحی زیبایی سینه دارند از نوبت های روز دوشنبه استفاده نمایند.