در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 122569

هاجر طاهری

بورد تخصصی تصویربرداری و اینترونشنال پستان-متخصص رادیولوژی

یکشنبه 14:00-9:00 و چهارشنبه ها 14:00-9:00


جهت انجام سونوگرافی به همراه داشتن کلیه مدارک قبلی(سونوگرافی،ماموگرافی و نمونه برداری) بیمار الزامی می باشد.

همچنین جهت سونوگرافی برای افراد بالای 40 سال وجود عکس ماموگرافی الزامی است.
جهت انجام سونوگرافی به همراه داشتن کلیه مدارک قبلی(سونوگرافی،ماموگرافی و نمونه برداری) بیمار الزامی می باشد.

همچنین جهت سونوگرافی برای افراد بالای 40 سال وجود عکس ماموگرافی الزامی است.