در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 56123

زهره ظاهرنیا

متخصص جراحی عمومی

سه شنبه ها 12:00-10:00