در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 56123

زهره ظاهرنیا

متخصص جراحی عمومی

دوشنبه از ساعت 16 الی 21 شب/ سه شنبه از ساعت 11 الی 14 بعد از ظهر