در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 74346

الهام معظم

متخصص پزشکی اجتماعی( پیشگیری از سرطان)

اتمام فعالیت در کلینیک آناهید